Ulgi i zwolnienia

Katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg określany jest przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miasta Poznania. Niektóre grupy osób są uprawnione do przejazdów ulgowych na mocy ustaw szczególnych.

W Poznaniu obowiązują dwa wymiary uprawnień – ulga 50 proc. i prawo do przejazdów bezpłatnych. Do dyspozycji pasażerów są też bilety specjalne, takie jak m.in. Bilet Metropolitalny lub Bilet Semestralny, z których można korzystać po spełnieniu określonych warunków. Wykaz uprawnionych do ulg, opis dokumentów poświadczających uprawnienia do przejazdów ulgowych oraz opis warunków umożliwiających korzystanie z poszczególnych typów biletów specjalnych jest przedstawiony w poniższej tabeli.

 

Uprawnienia do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez Miasto Poznań

 

Przejazdy bezpłatne

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające

1

Posłowie i senatorowie

Legitymacja poselska lub senatorska

2

Dzieci i młodzież niepełnosprawna do ukończenia 26. roku życia

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub jeden z niżej wymienionych dokumentów:

a) ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

b) ważna legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne,

c) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające lekki lub umiarkowany albo znaczny stopień niepełnosprawności, wraz z ważną legitymacją szkolną albo studencką

3

Opiekunowie osób wymienionych w pkt 2 ppkt a oraz b w czasie podróży z tymi osobami

 

4

Opiekunowie dzieci wymienionych w pkt 2 ppkt a i b posiadających legitymację według wzoru MEN – I/51/2, MEN – I/52/2 lub ART – II/293/3, MEN-I/50a-N/2

Na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez ZTM w Poznaniu uprawniającej do przejazdów  bez dziecka na trasie  miejsce zamieszkania-szkoła  (inna placówka specjalna) znajdująca się na terenie Poznania  lub jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - miejsce zamieszkania, wystawionej na podstawie legitymacji dziecka, zaświadczenia ze szkoły (w przypadku innego miejsca nauki niż adres szkoły) i dowodu tożsamości opiekuna

5

Osoby niepełnosprawne

Na podstawie imiennej karty PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub po okazaniu jednego z niżej wymienionych dokumentów:

a) ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,

- niezdolność do samodzielnej egzystencji,

- znaczny stopień niepełnosprawności,

- I grupę inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości,

b) ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- II grupę inwalidztwa,

wydane z powodu choroby narządu wzroku przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz  z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów

6

Opiekunowie osób wymienionych w pkt 5 w czasie podróży z tymi osobami

 

7

Funkcjonariusze policji

Ważna legitymacja funkcjonariusza

8

Umundurowani funkcjonariusze żandarmerii wojskowej

 

9

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej lub Gminnej

W czasie pełnienia służby na terenie swoich jednostek samorządu terytorialnego, objętych porozumieniami międzygminnymi

10

Osoby, które ukończyły 70 lat

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub

- ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek

11

Dzieci do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia

Oświadczenie rodzica lub opiekuna

12

Kombatanci Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

 - imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu,

- ważna legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem potwierdzającym udział w zbrojnym wystąpieniu o wolność i suwerenność Polski w czerwcu 1956 roku (Poznański Czerwiec 1956).

Informacja na karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji

13

Honorowi Obywatele Miasta Poznania

 

Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

14

Honorowi Obywatele jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

Zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ danego miasta lub gminy

15

Pasażerowie linii komunikacyjnych organizowanych przez ZTM w Europejskim Dniu bez Samochodu tj. 22 września, lub w piątek poprzedzający  bezpośrednio 22 września, jeżeli 22 września przypada w danym roku kalendarzowym w sobotę lub niedzielę

Jedna osoba na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu

16

Kierowcy pojazdów samochodowych korzystający z parkingów Parkuj i Jedź (Park&Ride) w godzinach korzystania z parkingu, jednak nie dłużej niż do 24 godzin od momentu pozostawienia pojazdu na parkingu

Na podstawie biletu parkingowego oraz ważnego dowodu rejestracyjnego

 

Przez parking Park&Ride rozumie się zorganizowany przez Miasto Poznań parking umożliwiający odpłatne pozostawienie pojazdów samochodowych i bezpłatne kontynuowanie podróży lokalnym transportem zbiorowym

17

Wolontariusze organizacji pożytku publicznego, które prowadzą ogólnopolskie publiczne zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, zgodnie z pozwoleniem wydanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Na podstawie identyfikatora wolontariusza  z hologramem ZTM Poznań

Zwolnienie przysługuje  organizacji na jeden dzień w roku kalendarzowym  pod warunkiem złożenia w siedzibie ZTM Poznań na 14 dni przed terminem zbiórki  wniosku o wydanie hologramów na identyfikatory. Wniosek musi zawierać  nazwę organizatora zbiórki, termin jej przeprowadzenia oraz liczbę wolontariuszy  wraz z załączonym wzorem identyfikatora  wolontariusza i kopią pozwolenia na zbiórkę  wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

18

Laureaci konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta Poznania lub Radę Miasta Poznania bądź pod ich patronatem, w których jako nagrodę przewidziano uprawnienie do bezpłatnych przejazdów

 

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu

Okres ważności uprawnienia podany jest przez organizatora konkursu, jednak nie może przekraczać 366 dni. Datę rozpoczęcia ważności uprawnienia, przypadającą w okresie do 366 dni od rozstrzygnięcia konkursu, wybiera laureat.

Uprawnienie przysługuje na podstawie imiennej karty PEKA z zapisaną na niej informacją o uprawnieniu

19

Inwalidzi wojenni i wojskowi, oraz  opiekunowie inwalidów wojennych i wojskowych I grupy

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

20

Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, stale przebywające na terenie Poznania, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 25. rok życia

 

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o uprawnieniu

Informacja zapisywana jest na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM na podstawie okazanego poświadczenia wydanego przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

21

Osoby posiadające status: „działacza opozycji antykomunistycznej”, „osoby represjonowanej z powodów politycznych” lub „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem potwierdzającym status osoby jako: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych” albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klienta po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji

22

Osoby, korzystające ze środków lokalnego transportu zbiorowego w okresie 21 godzin, poczynając od godz. 03.00  do godz. 24.00, po dniu w którym doszło do przekroczenia poziomu  informowania dla dobowych stężeń zanieczyszczeń pyłowych PM10  200 mikrogramów/m3 dla którejkolwiek ze stacji monitoringu państwowego zlokalizowanych na terenie Poznania (dla wartości nie zwalidowanej, jednakże przy wykluczeniu stanu awaryjnego), a dla której to doby równocześnie utrzymuje się nadal dla Poznania ryzyko wystąpienia  przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa 200 mikrogramów/m3 – liczonej jako wynik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza dla Poznania”, publikowanej w ramach usługi „Atmosfera dla Poznania” na stronie: www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/

 

23

Dzieci i młodzież ucząca się, uczęszczająca do szkół podstawowych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół, zamieszkałe na terenie miasta Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi.

Jeden z dokumentów:

- ważna legitymacja szkolna z umieszczoną informacją o miejscu zamieszkania

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej z umieszczoną informacją o miejscu zamieszkania

24

Osoby posiadające tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu

- legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości

- karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

25

Weterani i weterani poszkodowani

Legitymacja weterana lub legitymacja weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość

 

Przejazdy ulgowe (ulga 50 proc.)

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające

1

Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych

Ważna legitymacja studencka wg. wzoru określonego w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

2

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich

Ważna legitymacja słuchacza kolegium

3

Dzieci i młodzież ucząca się, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia, uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna legitymacja szkolna.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionej legitymacji

4

Dzieci i młodzież od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 18. roku życia

Ważny dokument tożsamości potwierdzający wiek dziecka lub, do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna

5.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, nie będący mieszkańcami Poznania ani jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi do 30 września  roku, w którym ukończyli 20. rok życia

Ważna legitymacja szkolna

6

Emeryci i renciści

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna legitymacja emeryta-rencisty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości;

- decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, wydana przez polskie ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

7

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny w trybie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna decyzja wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości;

- ważne zaświadczenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości;

- aktualny odcinek świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

 

8

Doktoranci z uczelni albo jednostek naukowych

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważna legitymacja doktoranta.

Informacja na karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji doktoranta.

9

Osoby niepełnosprawne

Jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu;

- ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:

- całkowitą niezdolność do pracy,

- umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- II grupę inwalidztwa,

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

9

Kombatanci i osoby represjonowane

Legitymacja wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

10

Uczniowie i studenci szkół zagranicznych do ukończenia 26. roku życia

Imienna International Student Identity Card (ISIC)

11

Osoby, którym nadano odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia

Jeden z dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu lub

- legitymacja wydana przez Polski Czerwony Krzyż, stwierdzająca nadanie oznaki wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

 

Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wymienionej wyżej legitymacji

12

Osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające w trybie Ustawy z dnia 31 stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Jeden z dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu

- ważna decyzja wydana przez ZUS wraz z ważnym dokumentem tożsamości.

Informacja o uprawnieniu na karcie PEKA jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu wyżej wymienionych dokumentów

 

Przejazdy na podstawie biletów specjalnych

 Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające

1.

Bilet specjalny 30- lub 150-dniowy dla rodziców i dzieci z rodzin wychowujących czworo i więcej dzieci, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum czworgiem dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia w przypadku kontynuowania nauki lub do ukończenia 26. roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, któremu wydłużono czas edukacji, niezależnie od sytuacji materialnej, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

Przez dziecko należy rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione lub znajdujące się pod opieką prawną. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci.

 

1) ważna legitymacja szkolna (dla dzieci) lub ważny dowód osobisty (dla rodziców) wraz z dowodami stwierdzającymi spełnienie warunków do skorzystania z tej ulgi

2) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej albo ważnego dowodu osobistego  wraz z dowodami stwierdzającymi spełnienie warunków do skorzystania z tej ulgi

2

Bilet specjalny semestralny 120-lub 150-dniowy dla:

1) studentów szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych 2) dzieci i młodzieży uczącej się do ukończenia 23. roku życia, uczęszczającej do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

3) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz nauczycielskich

4) doktorantów z jednostek naukowych i uczelni

Jednen z dokumentów:

- imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji

2) w ważna legitymacja szkolna/ studencka/ słuchacza kolegium/ doktoranta.

3

Bilety specjalne 10-miesięczne na rok szkolny dla:

1) dzieci i młodzieży uczącej się, od dnia 1 października roku, w którym kończą 7. rok życia, do ukończenia 23. roku życia uczęszczająca do szkół znajdujących się na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

 

1) ważna legitymacja szkolna

2) ważna legitymacja studencka

3) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub ważnej legitymacji studenckiej

4

Bilety specjalne socjalne 30- i 366-dniowe dla:

1) osób pobierających zasiłek stały, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

2) osób pobierających  świadczenie pielęgnacyjne, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

3) osób pobierających rentę socjalną, zamieszkałych w Poznaniu i w jednostkach samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi

1) ważna decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wydana przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwy organ na terenie jednostek samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym wraz z ważnym dowodem tożsamości.

2) ważna decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego wydana przez właściwy organ w Poznaniu lub właściwy organ na terenie gminy objętej porozumieniem międzygminnym wraz z ważnym dowodem tożsamości.  

3) ważna decyzja lub ważna legitymacja osoby uprawnionej do renty socjalnej wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wraz z ważnym dowodem tożsamości.

4) imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu wymienionych wyżej dokumentów

5

Bilet specjalny na 366 dni dla Honorowych Dawców Krwi, którzy otrzymali odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”

imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu legitymacji wydanej przez PCK, stwierdzającej nadanie odznaki wraz z ważnym dokumentem tożsamości

6

Bilet specjalny na 366 dni dla kierowców  autobusów i motorniczych tramwajów operatorów publicznego transportu zbiorowego realizujących usługi przewozowe na podstawie umów z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM)

 

imienna karta PEKA dla kierowców i motorniczych z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu  ważnego zaświadczenia od pracodawcy

7

Bilety specjalne „Bilet Metropolitalnydla osób zamieszkałych na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja  o uprawnieniu jest zapisywana na imiennej karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po złożeniu „Oświadczenia posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego”

8

Bilety specjalne  „Bilet Metropolitalny z ulgą” dla:

1) dzieci uczące się do ukończenia przez nie 23. roku życia, uczęszczające do szkół na terenie Poznania i jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniami międzygminnymi, zamieszkałe na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, jeżeli ich rodzice/opiekunowie albo rodzic/opiekun, który je samotnie wychowuje, zamieszkują/e na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego, objętej porozumieniem międzygminnym i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód,

2) osoby do ukończenia przez nie 18 roku życia, nieposiadające żadnego z rodziców, ani opiekuna prawnego, jeżeli zamieszkują na terenie Miasta lub jednostki samorządu terytorialnego, objętej porozumieniem międzygminnym,

3) studenci uczelni z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniem międzygminnym,

4) osoby uprawnione do ulgi 50proc. wymienione w pkt 6, 7, 8, 9, 11, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód

5) kombatanci i osoby represjonowane, zamieszkałe na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego  objętej porozumieniem międzygminnym bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Procedura weryfikacji uprawnienia i zapisu informacji na karcie PEKA jest określona w Regulaminie Przewozów ZTM Poznań.

 

9

Bilet specjalny na 366 dni dla pracowników MPK Poznań Sp. z o.o. i członków ich rodzin, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

a) małżonków,

b) dzieci pracownika i wychowywanych przez niego pasierbów – w wieku do 16. lat, a jeśli uczęszczają do szkoły (w tym wyższej) - do ukończenia 26. roku życia oraz dzieci pracowników trwale niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, których niezdolność do pracy jest udokumentowana właściwym dokumentem

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu.

Informacja jest zapisywana w Punkcie Obsługi Klienta ZTM po okazaniu zaświadczenia od pracodawcy.

Bilety specjalne uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Poznania (strefa A)

 

10

Bilet Seniora – dla osób które ukończyły 65 rok życia  zamieszkałych na terenie Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym

Imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu. Informacja o uprawnieniu jest zapisywana na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów ZTM po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek

Bilet uprawnia do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Poznania (strefa A)

Podstawa prawna: Uchwała nr XV/230/VIII/2019 z dnia 2019-07-09

 

Informacji o ulgach i zwolnieniach udzielają także konsultanci info61 646 33 44 POZnan Kontaktlinii Poznań Kontakt