Zapytanie ofertowe biegły rewident 2022

Opublikowano: 19/08/2022

Rada Nadzorcza Spółki Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS sp. z o.o. Wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065697, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 7850010589 zaprasza
uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na: „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego KOMBUS sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania”.